Logo
วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข
College of Public Health Administration

วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข

College of Public Health Administration Avatar
TH | EN
หน้าแรกหลักสูตรฝึกอบรม
CPHA Ambassador + CPHA Ambassador 2022 + CPHA Ambassador 2023หลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข + หลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 1 + หลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 2 + หลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 3 + หลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 4หลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง + หลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ 36 + หลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ 37 + หลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ 38 + หลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ 39หลักสูตรพัฒนาความเป็นสุดยอดผู้นำด้านสาธารณสุข + หลักสูตรพัฒนาความเป็นสุดยอดผู้นำด้านสาธารณสุข (อัศวิน) รุ่นที่ 1 + หลักสูตรพัฒนาความเป็นสุดยอดผู้นำด้านสาธารณสุข (อัศวิน) รุ่นที่ 2หลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน + หลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ปี 2565 + หลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ปี 2566หลักสูตรรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล + หลักสูตรรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล รุ่นที่ 1 (2567)หลักสูตรผู้นำการพยาบาล + หลักสูตรผู้นำการพยาบาล รุ่นที่ 2 + หลักสูตรผู้นำการพยาบาล รุ่นที่ 3 กลุ่มที่ 1 + หลักสูตรผู้นำการพยาบาล รุ่นที่ 3 กลุ่มที่ 2 + หลักสูตรผู้นำการพยาบาลรุ่นที่ 4หลักสูตรสร้างความพร้อมและเสริมศักยภาพหัวหน้างาน + หลักสูตรสร้างความพร้อมและเสริมศักยภาพหัวหน้างาน (Onbording for New Manager) 2566
e-Learningเข้าสู่ระบบสมัครสมาชิก
ประกาศผลการคัดเลือกหลักสูตร ผบก.รุ่น36/ผบต.รุ่น32 ประจำปีงบประมาณ 2566
07 มีนาคม 2566

 

 ประกาศผลการคัดเลือกหลักสูตร ผบก.รุ่น36/ผบต.รุ่น32 ประจำปีงบประมาณ 2566 

หนังสือแจ้งผลการคัดเลือก บัญชีรายชื่อฝึกอบรม โครงการอบรม
หนังสือแจ้งผลการคัดเลือก หลักสูตรผบก.รุ่น36 โครงการ
หนังสือแจ้งผลการคัดเลือก หลักสูตรผบต.รุ่น32 โครงการ