Logo
วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข
College of Public Health Administration

วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข

College of Public Health Administration Avatar
TH | EN
หน้าแรกหลักสูตรฝึกอบรม
หลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข + หลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 1 + หลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 2 + หลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 3หลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง + หลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ 36 + หลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ 37 + หลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ 38หลักสูตรพัฒนาความเป็นสุดยอดผู้นำด้านสาธารณสุข + หลักสูตรพัฒนาความเป็นสุดยอดผู้นำด้านสาธารณสุข (อัศวิน) รุ่นที่ 1หลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน + หลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ปี 2565หลักสูตรผู้นำการพยาบาล + หลักสูตรผู้นำการพยาบาล รุ่นที่ 2CPHA Ambassador + CPHA Ambassador 2022
e-Learningสมัครสมาชิก
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง (น.บ.ส.) รุ่นที่ 38 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
23 กุมภาพันธ์ 2565

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง (น.บ.ส.) รุ่นที่ 38
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
 
สามารถ Download เอกสารที่เกี่ยวข้องได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้
          1. รายละเอียดหลักสูตร นบส.38
          2. แนวทางการสมัครหลักสูตร น.บ.ส.38-65
          3. หนังสือรับสมัครส่งกรมกอง
          4. หนังสือรับสมัครส่งถึงผู้ตรวจราชการเขต 1-12
          5. หนังสือรับสมัครส่งถึงผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
          6. หนังสือรับสมัครส่งถึงเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
          7. หนังสือรับสมัครส่งถึงเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
          8. หนังสือรับสมัครส่งถึงเลขาธิการสำนักคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
          9. หนังสือรับสมัครส่งถึงผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
          10. หนังสือรับสมัครส่งถึงผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม
          11. แบบบัญชีรายชื่อ@น.บ.ส.38-65
          12. ใบสมัครเข้ารับการอบรม นบส.38
          13. ใบสมัครเข้ารับการอบรม นบส.38 (pdf)